Hornický spolek Bergmeister byl založen v roce 2023 skupinou lidí, kterým není lhostejný stav a historický odkaz českého hornictví. Spolek je nezisková organizace, která se zaměřuje na rozvoj, ochranu, obnovu a prezentaci kulturních hodnot a kulturního dědictví vyplývajících z bohaté historie hornictví.

Poslání

Spolek započal ihned svou činnost, přičemž prvním úkolem bylo získání dotace na stavbu zázemí pro průvodce a návštěvníky. Jedním ze stěžejních úkolů, které si spolek vytkl za cíl, je digitalizace dobových materiálů a do budoucna převod, zajištění a zpřístupnění jednoho historického důlního díla.

Bergmeister je spolkem, který se zasazuje o zachování a rozvoj českého hornictví. Spolek se chystá pořádat různé akce a aktivity, které mají za cíl přiblížit historii a tradici hornictví široké veřejnosti, zejména v oblasti Horního Města a okolí. Díky své činnosti spolek Bergmeister přispívá k popularizaci českého hornictví a zajišťuje, aby odkaz hornictví byl zachován pro budoucí generace.

Činnost spolku

Mezi hlavní činnosti spolku patří:

  • Praktická činnost v oblasti průzkumu, obnovy, ochrany a dokumentování historických i novodobých důlních děl v Horním Městě a blízkém okolí

  • Kooperace se soukromými i veřejnými institucemi, jejichž činnost souvisí se správou důlních děl v oblasti Horního Města a okolí

  • Úzká spolupráce s obcí Horní Město

  • Shromažďování, uchovávání a využívání poznatků, zveřejňování a popularizace výsledků práce spolku

  • Zpřístupnění důlních děl ve správě či vlastnictví spolku

  • Muzejní a sbírkotvorná činnost v oblasti hornictví

  • Realizace všech činností, včetně přípravy a projektování, spojených s provozem a údržbou důlních děl a objektů vztahujících se k předmětným důlním dílům

Přestože se jedná o výčet aktivit ryze z pohledu stanov, děláme toho mnohem více. Jako spolek fungujeme sice až od letošního roku, nicméně hornický svět aktivně poznáváme více než 25 let.